Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de bevalkamers van het Bevalcentrum Oost (BCO)te Amsterdam.
Door aanmelding verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 Aansprakelijkheid

Het Bevalcentrum Oost biedt de faciliteit in de vorm van een bevalkamer en verzorging rondom de bevalling. De medische verantwoordelijkheid voor de barende kraamvrouw en haar (ongeboren) kind ligt te allen tijde bij de behandelend verloskundige. De directie van het BCO is dan ook niet aansprakelijk voor schade die voortkomt vanuit het handelen van de verloskundige. De verloskundige heeft hiervoor een overeenkomst getekend met het BCO. Het bevalcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen tijdens verblijf in het BCO.

 Aanmelding en betaling

De aanmelding geschied bij binnenkomst, na vooraankondiging van de behandeld verloskundige. Bij binnenkomst is het gehele bedrag verschuldigd zoals dit met de zorgverzekeraar is overeengekomen.

De handelingswijze voor betaling is per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk of er een contract getekend is met de betreffende zorgverzekeraar.

Heeft het BCO geen contract gesloten met de verzekeraar, dan is het gehele bedrag verschuldigd door cliënt zoals aangegeven onder de tarieven op de website. Hiervoor wordt na vertrek een factuur gestuurd naar de cliënt

Bij contract met de zorgverzekeraar:

  • het gehele bedrag wordt door BCO gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, de eigen bijdrage wordt door de zorgverzekeraar geïnd
  • óf
  • Het gedeelte van het bedrag dat valt onder de basisverzekering wordt door BCO bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Voor de eigen bijdrage wordt door BCO een factuur gestuurd naar de cliënt.

 Plaats garantie

Het Bevalcentrum Oost kan geen plaats garanderen. Indien er geen plaats is wordt dit bij de vooraankondiging aangegeven aan de behandelend verloskundige. De aanmelding zal dan niet in behandeling genomen worden.

Extra diensten en roomservice

Alle service die beschikbaar is op het Bevalcentrum Oost valt onder het tarief.

 Kort verblijf en/of overplaatsing naar het ziekenhuis

De verblijfsduur in het Bevalcentrum Oost voor de bevalling varieert. Indien u maar kort verblijft door bijvoorbeeld een snelle bevalling blijft het volledige tarief verschuldigd. De eerste twee uur na de bevalling vallen binnen het tarief voor een eerstelijns bevalling in een geboortecentrum. De uren daarna zijn kraamzorguren en worden verrekend met het totaal aantal uren geïndiceerde kraamzorg thuis.

Als u naar het ziekenhuis verwezen wordt, is het bedrag verschuldigd dat is afgesproken met de zorgverzekeraar. Indien er geen overeenkomst is met de zorgverzekeraar, is de cliënt het gehele bedrag verschuldigd.

 Informatie op de website

Ondanks dat de verstrekte informatie – welke van verschillende derden is verkregen – geacht wordt betrouwbaar te zijn, kunnen Bevalcentrum Oost noch diens leveranciers of providers garanties geven ten aanzien van de mate waarin deze recent, tijdig en opeenvolgend, adequaat, accuraat of volledig is. Evenmin kunnen garanties worden gegeven ten aanzien van de bruikbaarheid voor een bepaald doel. Noch BCO noch diens leveranciers of providers kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gehouden voor:

  • Enige onnauwkeurigheid in, fout in, vertraging van of gebrek in (a) informatie, (b) de transmissie of levering daarvan, of
  • Enig verlies of enige schade voortvloeiend uit of veroorzaakt door (a) een dergelijke onnauwkeurigheid, fout, vertraging of omissie, (b) niet-nakoming, (c) onderbreking in de informatievoorziening ten gevolge van enig tekortschieten of nalaten aan de zijde van Bevalcentrum Oost of diens leveranciers/providers dan wel vanwege enige vorm van overmacht of enige andere oorzaak die buiten de macht van bedoelde partijen ligt.
  • De cliënt verklaart uitdrukkelijk genoemde partijen te vrijwaren tegen iedere vordering.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Betalingstermijn

Betaling voor de door het Bevalcentrum Oost geleverde zorg moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan BCO zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten die het Bevalcentrum Oost moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover het Bevalcentrum Oost deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van het Bevalcentrum Oost doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is het Bevalcentrum Oost gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter.

Bewaking kwaliteit dienstverlening

Een van de manieren waarop het Bevalcentrum Oost de kwaliteit van haar dienstverlening bewaakt en indien nodig verbetert, is door betrokkenen te vragen om een mening over haar dienstverlening. Hiertoe maakt het BCO gebruik van het bij haar bekende e-mailadres van de betrokkene.
Het BCO zal u per e-mail benaderen voor een peiling.